Feil i medisinlistene for 80 prosent av pasientene innlagt i norske sykehus

Dette viser resultatene fra en multisenterstudie gjennomført av kliniske farmasøyter fra Sykehusapotekene HF.

Til sammen 262 pasienter fra fem ulike sykehus i Helse Sør-Øst ble inkludert i studien. Pasientene var innlagt ved indremedisinske avdelinger. Farmasøytene innhentet informasjon om pasientenes faktiske bruk av medisiner før sykehusinnleggelsen og sammenliknet dette med medisinene de fikk på sykehuset. Hos 8 av 10 ble det avdekket minst en feil. Den hyppigst forekommende feilen var at pasientene brukte medisiner som sykehuset ikke visste om.

Feil i medisinlisten kan potensielt skade pasienten i løpet av sykehusoppholdet, men kan også gi skade hos pasienter dersom feilen består etter utskrivning fra sykehuset. I denne studien vurderte et ekspertpanel, bestående av lege og kliniske farmasøyter, mulige konsekvenser av feilene dersom de vedvarte etter sykehusoppholdet. De fant at flere enn 2 av 3 feil kunne føre til moderate eller alvorlige kliniske konsekvenser for pasienten.

For å bedre pasientsikkerheten ved sykehusinnleggelser bør det iverksettes systematiske tiltak for å innhente komplett informasjon om pasienters medisinbruk.

Du kan lese oppsummeringen av artikkelen publisert i European Journal of Hospital Pharmacy her.