Forskningsstudie om farmasøyter som arbeider etter IMM-metoden

Forskning viser at kliniske farmasøyter som en del av det tverrfaglige teamet kan redde liv. 

Kliniske farmasøyter arbeider som en del av tverrfaglige team i enkelte avdelinger på sykehus. Der bidrar de med sin fagkunnskap for å bedre legemiddelbruk og dermed bedre behandling av mange pasienter. Særlig viktige er de for pasienter med komplekst sykdomsbilde og legemiddelbruk. En norsk forskningsstudie har vist at farmasøytens bidrag kan forlenge livet til pasienten.

Komplisert legemiddelbruk

Pasienter med flere sykdommer bruker ofte mange legemidler. En stor andel av disse pasientene er også eldre, noe som kan påvirke hvordan legemidler virker i kroppen. 

Samtidig bruk av flere legemidler kan være komplisert siden legemidler kan påvirke hverandres effekt. Derfor er det viktig at lege og helsepersonell har en oversikt over alle legemidlene pasienten bruker og at det vurderes legemidlenes påvirkning på hverandre. Farmasøyter har spesialkompetanse på legemidler og gir råd om bruken av disse til  behandlingsteamet.  Derfor har enkelte sykehusavdelinger valgt å bruke farmasøyter på sykehusavdelingen. De kalles kliniske farmasøyter. 

– Jeg mener vårt bidrag er viktig, men det er avgjørende at det skjer som en del av det tverrfaglige teamet. Vårt bidrag kommer til nytte når vi samarbeider om å optimalisere behandlingen til pasienten, forteller Marianne Lea (klinisk farmasøyt, PhD). Hun og flere andre kliniske farmasøyter har gjennomført en studie som ble publisert i tidsskriftet British Medical Journal (BMJ) Open.

OPERA-studien og IMM-metoden

Studien har fått navnet OPERA (Oslo Pharmacist intervention study – Effect on ReAdmissions) og så på effekten av farmasøyt som arbeider etter IMM-metoden (se faktaboks). Forskningsstudien ble gjennomført som et samarbeid mellom  Sykehusapotekene HF, Oslo Univeristetssykehus, Diakonhjemmet Sykehus og Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo. I studien ble det inkludert innlagte pasienter fra en indremedisinsk avdeling. Pasientene var over 18 år og multisyke, det vil si minst to ulike sykdommer. Studien sammenlignet to grupper: En med og en uten oppfølging av farmasøyt med bruk av IMM.​

​​Fakta om IMM

IMM (integrated medicines management) er en metodikk som benyttes for å sikre god legemiddelbruk gjennom et helt sykehusopphold. 

Metoden består av tre trinn:

  1. Ved innleggelse gjøres det en såkalt legemiddelsamstemming. Det betyr at det innhentes fullstendig informasjon om hvilke legemidler pasienten faktisk har brukt før innleggelse på sykehuset. 
  2. Under sykehusoppholdet optimaliseres bruken av legemidlene for den enkelte pasient.
  3. Ved utskrivelse og bytte av omsorgsnivå overføres fullstendig informasjon om videre legemiddelbruk og en plan for videre oppfølging av denne. Det sikres også at det ikke blir opphold i legemiddelbehandlingen når pasienten reiser fra sykehuset.

 

Oppløftende resultater

OPERA-studien viste at det etter utskrivelse fra sykehuset var 34 prosent lavere dødelighet i gruppen som hadde fått farmasøyt som arbeidet etter IMM inkludert i det tverrfaglige behandlingsteamet, sammenlignet med kontrollgruppen. 

Studien så også på tid til reinnleggelse på sykehus. Mediantid til første reinnleggelse på sykehus var 184 dager for IMM-pasientene og 116 dager for kontrollgruppen. Det tyder på et positivt funn her også, men for å verifisere det resultatet trenges en større pasientgruppe. 

Totalt sett var resultatene fra OPERA-studien altså svært oppløftende for disse komplekse pasientene som brukte flere legemidler. Tverrfaglig samarbeid forsterket med en farmasøyt som bidrar med sin legemiddelekspertise, gir positive resultater for pasientene.​


​​
 
 

Fant du det du lette etter?